برنامه پیشنهادی کارشناسی ناپیوسته رشته هتلداری

برنامه پیشنهادی رشته هتلداری مقطع کارشناسی ناپیوسته

نیمسال اول

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش‌نیاز درس

نظری

عملی

مبانی سازمان و مدیریت

2

پایه

قوانین و مقررات گردشگری و هتلداری

2

پایه

شناخت خدمات صنعت گردشگری

2

جبرانی

اصول حسابداری

3

جبرانی

مفاهیم مهمان پذیری در فرهنگ اسلامی

2

پایه

ارتباطات میان فرهنگی

2

اصلی

هم نیاز با جامعه شناسی غذا و زیباشناسی

جامعه شناسی غذا

2

پایه

زیبا شناسی

2

پایه

تعداد درس :8

جمع واحدهای نیمسال:17 واحد

نیمسال دوم

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش‌نیاز درس

نظری

عملی

اخلاق حرفه ای در مدیریت هتلداری

2

پایه

مفاهیم مهمان پذیری در فرهنگ اسلامی

مدیریت مالی در هتل

3

تخصصی

مبانی سازمان و مدیریت

استراتژی سازمانی در صنعت هتلداری

3

اصلی

مبانی سازمان و مدیریت

زبان انگلیسی پیشرفته (هتلداری)

3

اصلی

آداب سفر در اسلام

2

اصلی

مفاهیم مهمان پذیری در فرهنگ اسلامی

ارتباط با مشتری

2

اصلی

ارتباطات میان فرهنگی

تعداد درس :6

جمع واحدهای نیمسال:15 واحد

نیمسال سوم

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش‌نیاز درس

نظری

عملی

روانشناسی گردشگری

2

اختیاری

مدیریت فرانت آفیس

2

تخصصی

مبانی سازمان و مدیریت- ارتباط با مشتری

مدیریت آشپزخانه

2

تخصصی

مبانی سازمان و مدیریت جامعه شناسی غذا زیبا شناسی

مدیریت تشریفات و مراسم خاص

2

تخصصی

مبانی سازمان و مدیریت- ارتباط با مشتری

توسعه پایدار جهانی شدن در هتل داری

2

اصلی

استراتژی سازمانی در صنعت هتلداری

سفره ایرانی

3

اصلی

زیبا شناسی

مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS)در صنعت هتلداری

2

اصلی

استراتژی سازمانی در صنعت هتلداری

پروژه

3

تخصصی

تعداد درس :8

جمع واحدهای نیمسال:18 واحد

نیمسال چهارم

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش‌نیاز درس

نظری

عملی

مدیریت خانه اری

2

تخصصی

مبانی سازمان و مدیریت- ارتباط با مشتری

مدیریت کیفیت در هتل

3

تخصصی

مدیریت آشپزخانه- مدیریت (MIS)-فرانت آفیس- خانه داری

مدیریت  رستوران

2

تخصصی

مدیریت آشپزخانه –جامعه شناسی غذا-مبانی سازمان و مدیریت-ارتباط با مشتری

بازاریابی و فروش در صنعت گردشگری

3

تخصصی

مبانی سازمان و مدیریت و همنیاز با دروس مدیریت کیفیت در هتل- مدیریت مالی در هتل

فرهنگ سازی در صنعت هتلداری

2

اصلی

توسعه پایدار و جهانی شدن در هتلداری

کارورزی

2

تخصصی

اوقات فراغت در گردشگری

2

اختیاری

توسعه پایدار و جهانی شدن در هتلداری

تعداد درس :7

جمع واحدهای نیمسال:16 واحد