رشته ها و مقاطع تحصیلی

رشته ه و مقاطع تحصیلی

دانشگاه علم و فرهنگ در حال حاضر در مقطع کارشناسی مدیریت گردشگری و هتلداری دانشجو می پذیرد.