برنامه پیشنهادی کارشناسی هتلداری

برنامه پیشنهادی رشته هتلداری مقطع کارشناسی

نیمسال اول

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش‌نیاز /هم نیاز

نظری

عملی

اصول سازمان و مدیریت

2

پایه

کلیات اقتصاد

2

پایه

اصول حسابداری 1

2

پایه

مبانی و کاربرد کامپیوتر

2

پایه

مبانی جامعه شناسی و روانشناسی ایران

2

پایه

تاریخ فرهنگ و هنر ایران

2

پایه

تعداد درس :6

جمع واحدهای نیمسال:12 واحد

نیمسال دوم

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش‌نیاز / هم نیاز

نظری

عملی

مدیریت رفتار سازمانی در هتل

2

پایه

کار آفرینی در هتل

2

اصلی

شناخت صنایع دستی در ایران

2

اصلی

آشنایی با حقوق کار و تامین اجتماعی

2

اصلی

زبان انگلیسی 1

2

اصلی

اصول حسابداری 2

2

پایه

اصول حسابداری 1

آشنایی با اصول و مبانی گردشگری

2

پایه

تعداد درس :7

جمع واحدهای نیمسال:14 واحد

نیمسال سوم

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش‌نیاز /هم نیاز

نظری

عملی

ITدر صنعت گردشگری و هتلداری

2

اصلی

مبانی و کاربرد کامپیوتر

حسابداری هتلداری

2

تخصصی

کاربرد هنر و معماری در مراکز اقامتی و رفاهی

2

اصلی

اقتصاد گردشگری

2

اصلی

کلیات اقتصاد

مبانی مردم شناسی

2

اصلی

مبانی جامعه شناسی و روانشناسی ایران

زبان انگلیسی 2

2

اصلی

زبان انگلیسی 1

آشنایی با طراحی و دکوراسیون داخلی

2

تخصصی

مدیریت عمومی خدمات پذیرایی و تشریفات

2

تخصصی

تعداد درس :8

جمع واحدهای نیمسال:16 واحد

نیمسال چهارم

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش‌نیاز /هم نیاز

نظری

عملی

مدیریت و برنامه ریزی فراغت

2

اصلی

مدیریت منابع انسانی در هتل

2

پایه

اصول سازمان و مدیریت

شناخت خرده فرهنگ ها و اقوام ایرانی

2

پایه

مدیریت بازاریابی و تبلیغات

2

اصلی

آداب سفر در اسلام

2

اصلی

شناخت غذاها و دسرهای بومی ایرانی

2

تخصصی

جغرافیای گردشگری

2

اصلی

شناخت تاسیسات اقامتی و پذیرایی

2

تخصصی

زبان دوم 1

2

اصلی

زبان انگلیسی 2

تعداد درس :9

جمع واحدهای نیمسال:18 واحد

نیمسال پنجم

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش‌نیاز/هم نیاز

نظری

عملی

زبان انگلیسی تخصصی 1

2

تخصصی

زبان دوم 2

2

اصلی

زبان دوم 1

بازاریابی بین المللی در صنعت هتلداری

2

اصلی

مدیریت بازاریابی و تبلیغات

روابط عمومی در هتل

2

اصلی

شناخت فرهنگ ملل

2

اصلی

ارتباطات انسانی در گردشگری

2

اصلی

بهداشت و کمکهای اولیه

2

اصلی

بهداشت مواد غذایی

2

تخصصی

تعداد درس :8

جمع واحدهای نیمسال:16 واحد

نیمسال ششم

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش‌نیاز /هم نیاز

نظری

عملی

خدمات رستوران 1

2

تخصصی

خانه داری1

2

تخصصی

شناخت و نگهداری تاسیسات هتل

2

تخصصی

بهداشت کار و ایمنی

2

تخصصی

هتلداری نوین

2

اصلی

شناخت استانداردهای بین المللی در صنعت هتل

2

تخصصی

محاسبه قیمت تمام شده

2

تخصصی

حسابداری هتلداری

تعداد درس :7

جمع واحدهای نیمسال:14 واحد

نیمسال هفتم

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش‌نیاز/هم نیاز

نظری

عملی

آشپزی 1

2

تخصصی

زبان انگلیسی تخصصی 2

2

تخصصی

زبان انگلیسی تخصصی1

شیرینی پزی 1

2

تخصصی

اصول تغذیه و رژیم های غذایی

2

تخصصی

پذیره 1

2

تخصصی

خدمات رستوران 2

2

تخصصی

خدمات رستوران 1

خانه داری 2

2

تخصصی

خانه داری 1

تعداد درس :7

جمع واحدهای نیمسال:14 واحد

نیمسال هشتم

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش‌نیاز/هم نیاز

نظری

عملی

آشپزی 2

2

تخصصی

آشپزی 1

پذیره 2

2

تخصصی

پذیره1

شیرینی پزی 2

2

تخصصی

شیرینی پزی1

کارآموزی

2

تخصصی

تعداد درس :4

جمع واحدهای نیمسال:8   واحد